he

Chi ti?t b?n c?p nh?t Dota 2 7.22 m?i ra m?t cách ?ay ít gi? (ph?n 1)

Thêm24nangc?ps?cm?nhkhis?h?uG?yxanh(Aghanim’sScepter)v?i24herocònl?i(ch?a?cnangs?cm?nhtr

07-30