Chi ti?t b?n c?p nh?t Dota 2 7.22 m?i ra m?t cách ?ay ít gi? (ph?n 1)

 • 时间:
 • 浏览:333

 

 Thêm 24 nang c?p s?c m?nh khi s? h?u G?y xanh (Aghanim’s Scepter) v?i 24 hero còn l?i (ch?a ?c nang s?c m?nh trc ?ó)

 C?p nh?t?nang c?p s?c m?nh khi s? h?u G?y xanh (Aghanim’s Scepter) v?i nh?ng hero trc ?ó

 Hi?n t?i,?G?y xanh (Aghanim’s Scepter) có th? coi nh? m?t Buff (kh?ng t?n slot trong trang b?) n?u nh? mua m?t Recipe (m?nh ghép) có giá 2000 Gold.

 Roshan hi?n t?i có th? r?i ra Recipe c?a?G?y xanh (Aghanim’s Scepter). Roshan th? 3 s? ng?u nhiên r?i ra?Recipe c?a?G?y xanh (Aghanim’s Scepter) ho?c?Refresher Shard. Roshan th? 4 tr? ?i s? có c? 2. B?n có th? b?m vào Roshan bi?t trc s? r?i ra v?t ph?m nào.

 Thêm hi?u ?ng hình ?nh di chan v?i nh?ng hero s? h?u?G?y xanh (Aghanim’s Scepter)

 

 a Mars và IO vào Captains Mode

 

 Lng ti?n khi ch?t thay i c?ng th?c tính: t? 50 + Lng Networth/40 thành?Lng Networth/40

 Thng Kinh nghi?m v?i chu?i Killstreak t?ng t? 200->1250 thành 400->1800

 Lng Kinh nghi?m c?n thi?t t level 5/6 gi?m t? 600/620 xu?ng 580/600

 Lng Kinh nghi?m c?n thi?t t level tr? lên t?ng thêm 100 m?i Level

 Lng kinh nghi?m c?a Creep tay dài t?ng m?i 8 phút (thay vì 7,5 phút nh? trc ?ay)

 Xe b?n ?á t?c ?ánh c? b?n t?ng t? 2.7 lên 3

 Xe b?n ?á s? ra 2 cái ? phút th? 35 minutes thay vì 30 nh? trc ?ay

 Siege creeps s? kh?ng còn có th? thu ph?c, mê ho?c hay chuy?n i

 Tier 3+ towers t?ng sát thng t? 152 lên 175

 Tier 1 Tower cho Aura cho thêm lng giáp nh?n ?c t?ng t? 2 lên 3

 Tier 2+ Tower cho Aura cho thêm lng giáp nh?n ?c t?ng t? 4 lên 5

 Tier 2+ Towers s? có kh? n?ng b?n ?a m?c tiêu khi b?n s? d?ng glyph. 2 m?c tiêu ?c ch?n s? theo tiêu chi g?n nh?t

 Illusions (bóng) hi?n t?i có th? hút máu

 Hút máu c?ng s? áp d?ng n?u nh? b?n ?ánh?Illusions (bóng)

 Nh?ng trang b? sau kh?ng còn chia s? ?c: Ring of Regen, Ring of Tarrasque, Sage’s Mask, Ring of Health, Void Stone, và Perseverance

 

 Roshan: Armor c? b?n t?ng 2

 Roshan: Sát thng t?ng m?i phút t?ng t? 4 lên 6

 Roshan: Lng vàng nh?n ?c khi là ngi ?ánh Roshan cu?i cùng thay i t? 150-400 thành 225-325 (bình quan kh?ng i)

 Roshan: Lng Kinh nghi?m nh?n ?c khi Last hit Roshan gi?m t? 750 xu?ng 400

 

 Aura h?i máu c?a Satyr Tormenter gi?m t? 5.5 xu?ng 5.0

 Các hero hi?n t?i kh?ng còn t?c ?ánh c? b?n tiêu chu?n nh? trc (trc là 100 v?i m?i hero)

 Các Hero hi?n t?i s? kh?ng còn lng h?i Mana c? b?n tiêu chu?n nh? lúc trc